ประกาศราคาซื้อรถยนโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[category procurement-tor].pdf
[category procurement-tor1].pdf
[category procurement-tor2].pdf

Leave a Comment

Skip to content