ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

A1.pdf

Leave a Comment

Skip to content