การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1/2567


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารสำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย รองประธานกรรมการฯ องคมนตรี ทั้ง 6 ท่าน และกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัด…อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรรมการ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนกองการอนุญาต ร่วมประชุมฯ และสนับสนุนข้อมูล โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานโครงการขยายผลองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 18 โครงการ

Leave a Comment

Skip to content