กรมป่าไม้ ร่วมหารือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประเด็นการขออนุญาตให้ประโยชน์พื้นที่ป่า

27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองการอนุญาต ชั้น 1 กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. การติดตามข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ให้ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  2. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20

Leave a Comment

Skip to content