กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่ดินและทรัพยากรที่ดิน

2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 อาคารปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานในการตรา แก้ไข ปรับปรุง และยกเลิกกฎหมาย พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 และคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 เรื่อง การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content