ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)[category procurement-notice

TOR.pdf

ราคากลาง.pdf

เอกสารประกวดราคา GPS.pdf

ประกาศ GPS.pdf

Leave a Comment

Skip to content