กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ Net Zero จัดการศึกษาอบรม ปธส. รุ่น 11 สร้างสมดุลพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน

25 เมษายน 2567 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส. 11) เสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ เปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ สร้างโลกที่ดีให้ลูกหลาน โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส ผู้บริหาร ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศในหลายพื้นที่ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงได้มีแนวทางและมาตรการ รวมถึงการตั้งเป้าหมายไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 ทั้งนี้ การที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อเปลี่ยนแปลงในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สามารถสร้างโอกาสจากการสร้างงานใหม่ในภาคพลังงาน ภาคขนส่ง อีกทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคส่วนต่าง ๆ คุณภาพชีวิตที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมการเติบโตของเศรษฐกิจ ความปลอดภัยและมั่นคงที่เพิ่มขึ้นจากการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จากการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยภาครัฐ จะต้องกำหนดนโยบายหรือกฎระเบียบที่มีความชัดเจน สามารถจูงใจและสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความยั่งยืน ส่วนภาคธุรกิจ มีการปรับตัวพร้อมแสดงบทบาทสำคัญในการลงทุนในกิจกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีสะอาด การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสำหรับภาคประชาชน ปรับตัวสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ยั่งยืนในทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้นโยบายของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ สามารถขับเคลื่อน เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้จะต้องอาศัยกลุ่มผู้นำซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญที่จะพาประเทศไปสู่เส้นทาง Net Zero ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงนี้ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทุกมิติ รวมทั้งสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโลกที่ดีสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content