กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าคณะทำงานและแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ต่อการขอเข้าโครงการ T-VER กับกรมป่าไม้ รวมถึงร่วมกันพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564รายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ และรายบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ โดยที่ประชุมขอให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่โครงการและดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content