กรมป่าไม้ จัดประชุมเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการลดก๊าซเรือนกระจก

24 เมษายน 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย จากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมี นายสุทัศน์ เล้าสกุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคำขอเข้าร่วมโครงการ T-VER จำนวน 63 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 กระบวนงานการขอเข้าร่วมโครงการ T-VER และการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในการรับคำขอเข้าร่วมโครงการ T-VER ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ ภายใต้โครงการ T-VER อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065

Leave a Comment

Skip to content