อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำคัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภา ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
  2. การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
  3. การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
  4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การเตรียมการอภิปรายทั่วไปเพื่อชักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152

ทั้งนี้ กรมป่าไม้พร้อมรับนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า การเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้

Leave a Comment

Skip to content