กรมป่าไม้ แถลงข่าวงานวันป่าไม้สากล ชูประเด็น “ป่าไม้และนวัตกรรม ทางเลือกใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้น”

13 มีนาคม 2567 ห้องประชุม 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024)” โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับวันป่าไม้สากลประจำปี พ.ศ. 2567 (International Day of Forests 2024) จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้ด้านการป่าไม้ โดยในปีนี้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้ประเด็นหลัก “Forests and Innovation” หรือ “ป่าไม้และนวัตกรรม” และมีประเด็นเสริม “New solutions for a better world” หรือ“ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น”

ซึ่งภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษโดยหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ “Forests and Innovation:New solutions for a better world” “ป่าไม้และนวัตกรรม:ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น” รวมทั้งการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ป่าไม้และนวัตกรรม:ทางเลือกใหม่ เพื่อโลกที่ดีขึ้น” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมอาบป่าโดยกรมป่าไม้ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การดำเนินงานด้านนวัตกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานวันป่าไม้สากล จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าทุกประเภท รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่นอกป่า เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตที่ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าและต้นไม้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content