กรมป่าไม้ ร่วมรับรางวัล “คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร”

26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Galleria โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้ารับมอบรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จากนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยกรมป่าไม้ได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับดี (Leveraging) มีคะแนนในภาพรวม 80 คะแนน สะท้อนถึงการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนางาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและจากผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในองค์กรที่จะมีส่วนช่วยผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของกรมป่าไม้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment

Skip to content