กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. เพื่อติดตามงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด

27 มีนาคม 2567 เวลา ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน มีนายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการ ทส. ผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานในสังกัด ทส. จำนวน 15 หน่วยงาน 17 โครงการ โดยพิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และให้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ และขอให้จัดการแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันป่าไม้สากล และนำเรียนในที่ประชุมเรื่องการเตรียมจัดงานและการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 2 วัน ได้แก่ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ตรงกับวันวิสาขบูชา) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 และวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

Leave a Comment

Skip to content