กรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 มีนาคม 2567 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

นายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน โดยการประชุมมีประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ในประเด็น การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 และ วันที่ 11 พ.ค. 2564

Leave a Comment

Skip to content