กรมป่าไม้ จัดอบรมนักบริหารงานด้านป่าไม้ ผลิตผู้นำด้านการบริหารจัดการงานป่าไม้รุ่นใหม่

11 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานด้านป่าไม้ ประจำปี 2567” โดยมี นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะนำไปสู่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีศักยภาพสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารได้ จำนวน 40 คน

สำหรับ “นักบริหารงานด้านป่าไม้” ถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและดึงศักยภาพของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับบัญชาระดับต้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สามารถเป็นผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพองค์กร และเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้การปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการป่าไม้ของรัฐบาลต่อไป

Leave a Comment

Skip to content