กรมป่าไม้ ร่วมประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส.

18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ คณะทำงาน รมว.ทส. และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ พร้อมกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานตามภารกิจนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการชี้แจงประเด็นข่าวสำคัญ/ข่าวปลอม ให้ประชาชนสามารถรับทราบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการปรับตัวจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม แนวนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ของตนเองการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ ทส. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามภารกิจ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

Leave a Comment

Skip to content