กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. ย้ำประชาสัมพันธ์นโยบายไปสู่ประชาชน

31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ คณะทำงาน รมว.ทส. และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งการปรับปรุงทำเนียบรายชื่อโฆษกกรม รองโฆษกกรม และทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่แจ้งรายชื่อคณะทำงานดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำข้อเสนอและข้อสั่งการจากที่ประชุมนำเรียนต่อผู้บริหาร พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชน ที่หน่วยงานได้เขียนแผนงานนำเสนอตามข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทส. ครั้งที่ 1/2567 นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบ

Leave a Comment

Skip to content