กรมป่าไม้ จัดปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เสริมประสิทธิภาพในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

19 มกราคม 2567 ณ ห้องประขุม 1 กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักและผู้แทน เข้าร่วมเป็นเกียรติ และมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 81 คน ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ทุกคน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทให้ข้าราชการใหม่ทุกคนยึดระเบียบ กฎหมาย มีความละเอียด รอบคอบ และยึดหลักความถูกต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งขอให้ทุกคนจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน แยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน มีน้ำใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่สำคัญนำหลักคิดการครองตน ครองคน และครองงานมาเป็นแนวทางด้วย ในโอกาสนี้ได้นำข้าราชการใหม่ทั้ง 81 คน ร่วมถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใหม่ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

Leave a Comment

Skip to content