กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม เปิดแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย


1 ธันวาคม 2566 เวลา 09:09 น. ณ แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิด “แหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยฯ และอุทยานต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมาธิการฯ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินแปลงแรก ปรับปรุงอนุสาวรีย์ และอาคารแสดงนิทรรศการ รวมถึงพัฒนาส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินแปลงแรกให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยนายสุวพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันเปิดแพรคลุมป้าย “แหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย” จากนั้น นายสุวพันธุ์ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันทำพิธีเปิด “ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย” พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันเปิด “อุทยานต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด” เยี่ยมชมอุทยานต้นไม้พระราชทาน และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย

Leave a Comment

Skip to content