กรมป่าไม้ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566

6 ธันวาคม 2566 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2566 (Digital Government Awards 2023) จากนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมป่าไม้ได้รับรางวัลประเภท “รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)” ทั้งนี้ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content