กรมป่าไม้ จัดประชุม คกก. อำนวยการปรับปรุงแนวเขตและร่างกฎกระทรวงป่าสงวนฯ

20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาปรับปรุงแนวเขตและจัดทำร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 1/2566 โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักส่วนกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา โดยมีนายศักดา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาในประเด็นการติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ 1 – 5 ในประเด็นดังนี้

  1. การพิจารณาประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการฯ ของพื้นที่กลุ่มที่ 1- 4
  2. การจัดทำร่างกฎกระทรวง และแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มที่ 1
  3. แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำร่างกฎกระทรวง และแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
  4. ประเด็นปัญหาการดำเนินการฯ ของกลุ่มจังหวัดที่ 5 จำนวน 11 จังหวัด

Leave a Comment

Skip to content