กรมป่าไม้ จัดประชุมการบริหารจัดการป่านันทนาการสู่ความยั่งยืน

22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการป่านันทนาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการป่านันทนาการอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยระยะเวลาการจัดโครงการฯ กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 วัน

สำหรับ “ป่านันทนาการ” เป็นภารกิจใหม่ของกรมป่าไม้ ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ในป่านันทนาการ ซึ่งขณะนี้กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งป่านันทนาการไปแล้ว 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีป่านันทนาการ 3 แห่งที่เก็บค่าบริการ คือ 1) ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จ.ยะลา 2) ป่านันทนาการหินสามวาฬ จ.บึงกาฬ และ 3) ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี และจะมีการพิจารณาจัดเก็บค่าบริการในพื้นที่ป่านันทนาการที่มีความพร้อมในโอกาสต่อไป ซึ่งล้วนมีภารกิจการเงินการคลังเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการป่านันทนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content