อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส.

15 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยแต่ละหน่วยงานได้สรุปผลการดำเนินงานรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประธานได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ 2/2566 และผลการลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ณ จ.เชียงใหม่

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ มีประเด็นเรื่อง การเตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้ ให้มีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้กรมป่าไม้ อส. และ ทช. จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก และรวบพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content