พล.ต.อ. พัชรวาท มอบนโยบายรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 67

8 พฤศจิกายน 2566 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2567 โดยมี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในการมอบนโยบาย มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่ายงานในสังกัด ทส. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผอ.สจป. ในพื้นที่ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบนโยบาย

โดย พล.ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า สถานการณ์ปี 2566 เกิดฝุ่น PM2.5 และจุดความร้อนมีปริมาณสูง และในปี 2567 คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทำให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ ทส. ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่คาดว่าจะรุนแรงได้อย่างทันท่วงที โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ จากนั้น พล.ต.อ. พัชรวาท ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการ และกล่าวขอบคุณพร้อมให้กำลังใจกำลังพลและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ PM2.5 ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และยังได้ชื่นชมในการเสียสละแรงกาย และแรงใจ เพื่อชาติ บ้านเมือง และประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่

Leave a Comment

Skip to content