กรมป่าไม้ ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศฯ ร่วมกับ 5 หน่วยงาน

6 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี” ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ำ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานและเป็นประธานเปิดงานโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจาก “เอลนีโญ” ประจำปี 2566 มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน


สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ การป้องกันผลกระทบจากดินถล่ม และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยบูรณาการข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงบุคลากร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนการบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมาย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)โดยกรมป่าไม้จะดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้ภารกิจการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้วยการสงวน คุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลรักษาป่า ร่วมกับการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงยินดีสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Comment

Skip to content