กรมป่าไม้ ร่วมประชุม The ASEAN Carbon Pricing Conference

6 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการประชุม The ASEAN Carbon Pricing Conference ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNFCCC Regional Collaboration Centre: UNFCCC-RCC) สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (British Embassy Bangkok) และกระทรวงการต่างประเทศ สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องตลาดคาร์บอน การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content