กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้ากระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ ต้องเป็นแปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีฐานข้อมูลรายแปลงตรงกันกับระบบจัดที่ดินออนไลน์ (Alro Land Online) และไม่มีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเริ่ม Kick off แจกโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไข จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ โดย ร้อยเอก ธรรมนัส รมว กษ. ย้ำให้เจ้าหน้าที่ของ ส.ป ก. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และให้ดำเนินการตามกฎหมายตลอดจนระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content