กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน

20 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับผู้แทนสมัชชาคนจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้

  1. เรื่อง เสนอ ครม. เห็นชอบในหลักการให้จัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.
    จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ใน 16 พื้นที่
  2. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

Leave a Comment

Skip to content