อปม. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าฯ

4 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2) ระหว่าง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมทั้งเปิดการประชุมครั้งแรก (Kick off Meeting) ซึ่งในการลงนามดังกล่าว มีผู้สังเกตการณ์จากกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กองทัพบก และกรมศิลปากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยผ่านผู้สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการภาครัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

Leave a Comment

Skip to content