อปม. ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการ รมว.ทส.

19 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ สรุปข้อสั่งการของ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะมีการหารือระหว่าง รมว.ทส. กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ และในวันที่ 8 พฤศจิกายน จะมีการ Kick off กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือด้วย
  2. ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างรายได้เข้าประเทศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง ทั้งความพร้อมของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก การดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้
  3. สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการลงนาม MOU กับหน่วยงานอื่น ให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดใน MOU ว่าควรตัดทอนหรือเพิ่มเติมในประเด็นไหนบ้างหรือไม่
  4. เนื่องในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการฯ โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ จัดทำข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก และพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ที่เคยรับสั่งเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อเสนอกระทรวงฯ ต่อไป
  5. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร

Leave a Comment

Skip to content