อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. รายงานผลการดำเนินงาน และแผนงานปี 67


18 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมาของกรมป่าไม้ ดังนี้ด้านการป้องกันรักษาป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า สามารถรักษาพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 34 ล้านไร่ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า กว่า 12,000 ไร่ จัดเก็บเชื้อเพลิง กว่า 1,600 ตันด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ กลุ่ม 1 เป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ ผ่านการตรวจสอบพื้นที่แล้ว 3.6 ล้านไร่ อนุญาตแล้ว 2.46 ล้านไร่ กลุ่ม 3 และ 4 รับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ อ.นาแห้ว จ.เลย รวมพื้นที่ 457,948 ไร่ กลุ่ม 2,3,4 เป้าหมาย 8.6 ล้านไร่ 19,576 หมู่บ้านด้านการเพิ่มพื้นที่ป่า ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 5.81 แสนไร่

การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 1.41 แสนราย เนื้อที่กว่า 1.72 ล้านไร่ด้านการจัดการป่านันทนาการ จัดตั้งป่านันทนาการทั่วประเทศไปแล้ว 30 แห่ง เตรียมการประกาศอีก 17 แห่งด้านการจัดการป่าชุมชน เป้าหมาย 15,000 ป่าชุมชน จัดตั้งแล้ว 11,984 ป่าชุมชนเครือข่ายป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 4,260 เครือข่าย แบ่งเป็น เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 506 เครือข่าย เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่า 3,686 เครือข่าย เครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัดการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการประชาชน ทั้งการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การขึ้นทะเบียนสวนป่าออนไลน์ การแจกกล้าไม้ ฯลฯสำหรับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม่อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ตามแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการภาครัฐในรูปแบบดิจิตอล และโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้แนวคิด รักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ให้คนอยู่กับป่า ส่งเสริมไม้มีค่า พัฒนาป่าชุมชน ป่านันทนาการ

Leave a Comment

Skip to content