ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานจัดทำ ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำ รวจครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ (รายที่ ๕) โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content