กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนฯ

31 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2566 ซึ่งจัดโดยกองการอนุญาต กรมป่าไม้ โดยมีนายสมชัย มาเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ ในที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแบ่งเป็นคำขอของหน่วยงานราชการ 12 คำขอ หน่วยงานเอกชน 3 คำขอ โดยคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment

Skip to content