กรมป่าไม้ มุ่งพัฒนาระบบราชการ 4.0 เร่งจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปี 67

30 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ครั้ง 1/2566 โดยมีนายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้เชียวชาญทุกท่าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มจากส่วนกลางทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ร่วมกันพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content