เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการปร ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายถาวร จำนวน ๓๐ แห่ ง ของโครงการฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ และใช้ประโยช น์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content