อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมบอร์ด อ.อ.ป. เพื่อติดตามงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

26 กันยายน 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference มีนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2566 พร้อมทั้งพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปีบัญชี 2567 การพิจารณางบประมาณรายได้ – รายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงการรายงานทางการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้งวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และการจำหน่ายที่ดินกรรมสิทธิ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่สวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้กับกรมชลประทาน

Leave a Comment

Skip to content