สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ จัดประชุม PSC โครงการแม่โขง-ล้านช้าง

12 กันยายน 2566 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาและนำร่องการจัดการไฟป่า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของภูมิทัศน์ป่าไม้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศและสภาพภูมิอากาศ และโครงการนำร่องการสร้างวิสาหกิจชุมชนด้านป่าไม้ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมือพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Special Cooperation Fund)

Leave a Comment

Skip to content