ประชุมการเสนอชื่อเข้ารับทุน 2024 AFoCO Fellowship Program

วันที่ 8 กันยายน 2566 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุน 2024 AFoCO Fellowship Program ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน 2024 AFoCO Fellowship Program ไปปฎิบัติงาน ณ องค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปี โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมและสมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของกรมป่าไม้ ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับทาง สำนักงานเลขาธิการ AFoCO ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content