ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง รักษาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก HP officejet 7612 หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.62-7430-003-0016-012-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง

212206092566.pdf

Leave a Comment

Skip to content