ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ระยะทาง ๘ กิโลเมตรโครงการอนุรัก ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแ ม่มุ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่แจ ่มจังหวัดเขียงใหม่ (จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในและป รับปรุงเส้นทางคมนาคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)

Leave a Comment

Skip to content