กรมป่าไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน

13 กันยายน 2566 ห้องประชุม โรงแรมมารวย กาเด้นท์ กรุงเทพฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปีดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชน รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนป่าชุมชนในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
หรือ T-VER กับกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content