อธิบดีกรมป่าไม้ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดงานโครงการหลวง 54

4 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 54 โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดพระเนตรผลสำเร็จของโครงการหลวง โครงการสวมหมวกให้ดอย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการหลวงลำดับแรกในรัชกาล ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์

Leave a Comment

Skip to content