กรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จ ฯ งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15

14 สิงหาคม 2566 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานการดำเนินโครงการและการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ตลอดจนนิทรรศการอื่น ๆ ที่กรมป่าไม้นำมาจัดแสดง

โดยในงานสีสรรพรรณไม้ฯ ครั้งที่ 15 นี้ กรมป่าไม้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการการพึ่งพิงป่า นำเสนอความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี ที่พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์ จนกลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพ รวมถึงการต่อยอด โดยส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมในพื้นที่ป่า ได้แก่ ต้นฝาง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากฝางมาแสดง นอกจากนี้ยังจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และไม้เศรษฐกิจสำคัญ รวมทั้งจัดกล้าไม้ 6 ชนิด คือ พะยูง ยางนา มะขามป้อม ทองอุไร ชมพูพันธุ์ทิพย์ และฝาง มาแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2566 ด้วย

Leave a Comment

Skip to content