กรมป่าไม้ ร่วมการแถลงข่าว งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15

26 กรกฎาคม 2566 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2566 โดยมีดร.จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงาน ซึ่งในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมจัดนิทรรศการในงานภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น : จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”
สำหรับกรมป่าไม้ได้จัดซุ้มแสดงการพึ่งพิงป่า นำเสนอความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี ที่พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมให้คืนความสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์โดยการเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพ เป็นแหล่งน้ำซับเพื่อการใช้สอยของชุมชน รวมถึงการต่อยอดโดยส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมในพื้นที่ป่า ได้แก่ ต้นฝาง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากฝางมาแสดง นอกจากนี้ยังจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และไม้เศรษฐกิจสำคัญรวมทั้งจัดกล้าไม้ 5 ชนิด คือ พะยูง ยางนา มะขามป้อม ทองอุไร และชมพูพันธุ์ทิพย์ มาแจกจ่ายให้ประชาชนผู้สนใจ

Leave a Comment

Skip to content