อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถวายงานเพื่อสนับสนุนชุมชนบ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยทำการสำรวจความพร้อมและความต้องการของชุมชนในการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ การจัดครูป่าไม้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะชำกล้าไม้ การจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน เพื่อถ่ายโอนให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังสำรวจพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูพื้นที่สวนยางพาราเพื่อการปลูกป่า การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในรูปแบบการสร้างป่าสร้างรายได้ การสำรวจพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจำทำโครงการ คทช. รวมเนื้อที่ 11,548 ไร่ และการจัดทำโครงการร่วม ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 447 ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และราษฎรบ้านเทพภูเงินในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content