ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่ม แนวทางปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ด ินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (มติคณะรัฐมนตรี เม ื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230608_0004.pdf

Leave a Comment

Skip to content