ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

VA.pdf

Leave a Comment

Skip to content