ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๖๖,000 กล้ า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำร ิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content