กรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงการดำเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่จะได้ตกลงกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ และการแบ่งเบาภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่มาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กำหนดให้ดำเนินการภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ และให้ ก.พ.ร. รายงานคณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน

โดยเบื้องต้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ส่วนราชการในสังกัด ทส. ที่รับผิดชอบปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติการภารกิจฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และเห็นควรให้รายงานผลการประชุมหารือในครั้งนี้ ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในมาตรา 165 ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น โดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Leave a Comment

Skip to content