กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

26 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดทำกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2566 ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ พ.ศ. …. (มาตรา33วรรคสี่) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการประกอบกิจการสวนสัตว์และสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ พ.ศ. …. (มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 35 วรรคสาม มาตรา 37 มาตรา 38 วรรคสาม) ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการประกอบกิจการสวนสัตว์และสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่ พ.ศ. ….(มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 35 วรรคสาม มาตรา 37 มาตรา 38 วรรคสาม) การกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การขอเพิกถอนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Leave a Comment

Skip to content